آموزش

Courseware (http://courses.fouladi.ir)

درس‌های تدریس‌شده

 1. سیگنال‌ها و سیستم‌ها (بهار ۱۳۹۹، دانشگاه تهران، کارشناسی) [سرفصل درس (PDF)]
 2. اصول طراحی کامپایلر (بهار ۱۳۹۹، دانشگاه تهران، کارشناسی) [سرفصل درس (PDF)]
 3. مبانی کامپیوتر و برنامه‌سازی (پاییز ۱۳۹۸، دانشگاه تهران، کارشناسی) [سرفصل درس (PDF)]
 4. بازشناسی الگو (پاییز ۱۳۹۸، دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد) [سرفصل درس (PDF)]
 5. ریاضیات مهندسی (پاییز ۱۳۹۸، دانشگاه تهران، کارشناسی) [سرفصل درس (PDF)]
 6. آزمایشگاه شبکه‌های کامپیوتری (پاییز ۱۳۹۸، دانشگاه تهران، کارشناسی) [سرفصل درس (PDF)]
 7. یادگیری عمیق (بهار ۱۳۹۸، دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد) [سرفصل درس (PDF)]
 8. سمینار (بهار ۱۳۹۸، دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد) [سرفصل درس (PDF)]
 9. آزمایشگاه شبکه‌های کامپیوتری (بهار ۱۳۹۸، دانشگاه تهران، کارشناسی) [سرفصل درس (PDF)]
 10. بازشناسی الگو (پاییز ۱۳۹۷، دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد) [سرفصل درس (PDF)]
 11. سیستم‌های چندعاملی (پاییز ۱۳۹۷، دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد) [سرفصل درس (PDF)]
 12. هوش مصنوعی (پاییز ۱۳۹۷، دانشگاه تهران، کارشناسی) [سرفصل درس (PDF)]
 13. پردازش سیگنال دیجیتال (بهار ۱۳۹۷، دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد) [سرفصل درس (PDF)]
 14. مبانی بینایی کامپیوتری (بهار ۱۳۹۷، دانشگاه تهران، کارشناسی) [سرفصل درس (PDF)]
 15. سیگنال‌ها و سیستم‌ها (بهار ۱۳۹۷، دانشگاه تهران، کارشناسی) [سرفصل درس (PDF)]
 16. آزمایشگاه شبکه‌های کامپیوتری (بهار ۱۳۹۷، دانشگاه تهران، کارشناسی) [سرفصل درس (PDF)]
 17. سیستم‌های چندعاملی (پاییز ۱۳۹۶، دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد) [سرفصل درس (PDF)]
 18. شبکه‌های عصبی مصنوعی (پاییز ۱۳۹۶، دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد) [سرفصل درس (PDF)]
 19. سمینار (پاییز ۱۳۹۶، دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد) [سرفصل درس (PDF)]
 20. سیگنال‌ها و سیستم‌ها (پاییز ۱۳۹۶، دانشگاه تهران، کارشناسی) [سرفصل درس (PDF)]
 21. اصول طراحی کامپایلر (پاییز ۱۳۹۶، دانشگاه تهران، کارشناسی) [سرفصل درس (PDF)]
 22. بازشناسی الگو (بهار ۱۳۹۶، دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد) [سرفصل درس (PDF)]
 23. مباحث ویژه پیرامون فضای سایبر (بهار ۱۳۹۶، دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد) [سرفصل درس (PDF)]
 24. سمینار (بهار ۱۳۹۶، دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد) [سرفصل درس (PDF)]
 25. هوش مصنوعی پیشرفته (مبانی هوش محاسباتی) (بهار ۱۳۹۶، دانشگاه تهران، کارشناسی) [سرفصل درس (PDF)]
 26. هوش مصنوعی (بهار ۱۳۹۶، دانشگاه تهران، کارشناسی) [سرفصل درس (PDF)]
 27. سیستم‌های چندعاملی (پاییز ۱۳۹۵، دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد) [سرفصل درس (PDF)]
 28. پردازش سیگنال دیجیتال (پاییز ۱۳۹۵، دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد) [سرفصل درس (PDF)]
 29. مبانی بینایی کامپیوتری (پاییز ۱۳۹۵، دانشگاه تهران، کارشناسی) [سرفصل درس (PDF)]
 30. هوش مصنوعی (پاییز ۱۳۹۵، دانشگاه تهران، کارشناسی) [سرفصل درس (PDF)]
 31. طراحی و تحلیل الگوریتم‌ها (پاییز ۱۳۹۵، دانشگاه تهران، کارشناسی) [سرفصل درس (PDF)]
 32. مباحث ویژه پیرامون فضای سایبر (بهار ۱۳۹۵، دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد) [سرفصل درس (PDF)]
 33. سمینار (بهار ۱۳۹۵، دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد) [سرفصل درس (PDF)]
 34. هوش مصنوعی پیشرفته (مبانی هوش محاسباتی) (بهار ۱۳۹۵، دانشگاه تهران، کارشناسی) [سرفصل درس (PDF)]
 35. طراحی و تحلیل الگوریتم‌ها (بهار ۱۳۹۵، دانشگاه تهران، کارشناسی) [سرفصل درس (PDF)]
 36. نظریه‌ی زبان‌ها و ماشین‌ها (بهار ۱۳۹۵، دانشگاه تهران، کارشناسی) [سرفصل درس (PDF)]
 37. هوش مصنوعی (پاییز ۱۳۹۴، دانشگاه تهران، کارشناسی) [سرفصل درس (PDF)]
 38. اصول طراحی کامپایلر (پاییز ۱۳۹۴، دانشگاه تهران، کارشناسی) [سرفصل درس (PDF)]
 39. نظریه‌ی زبان‌ها و ماشین‌ها (بهار ۱۳۹۴، دانشگاه تهران، کارشناسی) [سرفصل درس (PDF)]
 40. هوش مصنوعی (بهار ۱۳۹۴، دانشگاه علم و فرهنگ، کارشناسی) [سرفصل درس (PDF)]
 41. بازشناسی الگو (پاییز ۱۳۹۳، دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد) [سرفصل درس (PDF)]
 42. شبکه‌های عصبی مصنوعی (پاییز ۱۳۹۳، دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد) [سرفصل درس (PDF)]
 43. اصول طراحی و ساخت کامپایلر (پاییز ۱۳۹۳، دانشگاه تهران، کارشناسی) [سرفصل درس (PDF)]
 44. هوش مصنوعی (پاییز ۱۳۹۳، دانشگاه علم و فرهنگ، کارشناسی) [سرفصل درس (PDF)]
 45. نظریه‌ی زبان‌ها و ماشین‌ها (بهار ۱۳۹۳، دانشگاه تهران، کارشناسی) [سرفصل درس (PDF)]
 46. نظریه‌ی زبان‌ها و ماشین‌ها (بهار ۱۳۹۳، دانشگاه شاهد، کارشناسی) [سرفصل درس (PDF)]
 47. تحلیل و طراحی الگوریتم‌ها (بهار ۱۳۹۳، دانشگاه محلات، کارشناسی) [سرفصل درس (PDF)]
 48. مدارهای منطقی دیجیتال (بهار ۱۳۹۳، دانشگاه محلات، کارشناسی) [سرفصل درس (PDF)]
 49. ساختمان‌های گسسته (بهار ۱۳۹۳، دانشگاه محلات، کارشناسی) [سرفصل درس (PDF)]
 50. هوش مصنوعی (بهار ۱۳۹۳، مرکز آموزش گسترش انفورماتیک ایران، کارشناسی) [سرفصل درس (PDF)]
 51. سیستم‌های خبره (بهار ۱۳۹۳، مرکز آموزش گسترش انفورماتیک ایران، کارشناسی) [سرفصل درس (PDF)]
 52. نمایه‌سازی (بهار ۱۳۹۳، مرکز آموزش گسترش انفورماتیک ایران، کارشناسی) [سرفصل درس (PDF)]
 53. نظریه‌ی زبان‌ها و ماشین‌ها (پاییز ۱۳۹۲، دانشگاه تهران، کارشناسی) [سرفصل درس (PDF)]
 54. طراحی شبکه‌های کامپیوتری محلی (پاییز ۱۳۹۲، مرکز آموزش گسترش انفورماتیک ایران، کارشناسی) [سرفصل درس (PDF)]
 55. نظریه‌ی زبان‌ها و ماشین‌ها (بهار ۱۳۹۲، دانشگاه تهران، کارشناسی) [سرفصل درس (PDF)]
 56. تحلیل و طراحی الگوریتم‌ها (بهار ۱۳۹۲، دانشگاه صنایع و معادن ایران، کارشناسی) [سرفصل درس (PDF)]
 57. برنامه‌نویسی وب (بهار ۱۳۹۲، دانشگاه صنایع و معادن ایران، کارشناسی) [سرفصل درس (PDF)]
 58. شبکه‌های کامپیوتری (بهار ۱۳۹۲، دانشگاه صنایع و معادن ایران، کاردانی) [سرفصل درس (PDF)]
 59. نظریه‌ی زبان‌ها و ماشین‌ها (پاییز ۱۳۹۱، دانشگاه تهران، کارشناسی) [سرفصل درس (PDF)]
 60. تحلیل و طراحی الگوریتم‌ها (پاییز ۱۳۹۱، دانشگاه صنایع و معادن ایران، کارشناسی) [سرفصل درس (PDF)]
 61. برنامه‌نویسی وب (پاییز ۱۳۹۱، دانشگاه صنایع و معادن ایران، کارشناسی) [سرفصل درس (PDF)]
 62. نظریه‌ی زبان‌ها و ماشین‌ها (بهار ۱۳۹۱، دانشگاه تهران، کارشناسی) [سرفصل درس (PDF)]
 63. برنامه‌نویسی وب (بهار ۱۳۹۱، دانشگاه صنایع و معادن ایران، کارشناسی) [سرفصل درس (PDF)]
 64. اصول شبکه‌های کامپیوتری (بهار ۱۳۹۱، دانشگاه صنایع و معادن ایران، کاردانی) [سرفصل درس (PDF)]
 65. نظریه‌ی زبان‌ها و ماشین‌ها (پاییز ۱۳۹۰، دانشگاه تهران، کارشناسی) [سرفصل درس (PDF)]
 66. میکروکنترلرها (پاییز ۱۳۹۰، دانشگاه صنایع و معادن ایران، کارشناسی) [سرفصل درس (PDF)]
 67. برنامه‌نویسی کامپیوتر (پاییز ۱۳۹۰، دانشگاه صنایع و معادن ایران، کارشناسی) [سرفصل درس (PDF)]
 68. نظریه‌ی زبان‌ها و ماشین‌ها (بهار ۱۳۹۰، دانشگاه تهران، کارشناسی) [سرفصل درس (PDF)]
 69. سیگنال‌ها و سیستم‌ها (بهار ۱۳۹۰، دانشگاه صنایع و معادن ایران، کارشناسی) [سرفصل درس (PDF)]
 70. مهندسی نرم‌افزار سیستم‌های کنترل (بهار ۱۳۹۰، دانشگاه صنایع و معادن ایران، کارشناسی) [سرفصل درس (PDF)]
 71. میکروکنترلرها (بهار ۱۳۹۰، دانشگاه صنایع و معادن ایران، کارشناسی) [سرفصل درس (PDF)]
 72. نرم‌افزارهای کاربردی در مهندسی برق (بهار ۱۳۹۰، دانشگاه صنایع و معادن ایران، کارشناسی) [سرفصل درس (PDF)]
 73. نظریه‌ی زبان‌ها و ماشین‌ها (پاییز ۱۳۸۹، دانشگاه تهران، کارشناسی) [سرفصل درس (PDF)]
 74. سیگنال‌ها و سیستم‌ها (پاییز ۱۳۸۹، دانشگاه صنایع و معادن ایران، کارشناسی) [سرفصل درس (PDF)]
 75. اصول میکروکامپیوترها (پاییز ۱۳۸۹، دانشگاه صنایع و معادن ایران، کارشناسی) [سرفصل درس (PDF)]
 76. نرم‌افزارهای کاربردی در مهندسی برق (پاییز ۱۳۸۹، دانشگاه صنایع و معادن ایران، کارشناسی) [سرفصل درس (PDF)]
 77. اصول طراحی کامپایلر (بهار ۱۳۸۹، دانشگاه تهران، کارشناسی) [سرفصل درس (PDF)]
 78. اصول میکروکامپیوترها (بهار ۱۳۸۹، دانشگاه صنایع و معادن ایران، کارشناسی) [سرفصل درس (PDF)]
 79. نرم‌افزارهای کاربردی در مهندسی برق (بهار ۱۳۸۹، دانشگاه صنایع و معادن ایران، کارشناسی) [سرفصل درس (PDF)]
 80. سیستم‌های چندعاملی (پاییز ۱۳۸۸، دانشگاه اراک، کارشناسی) [سرفصل درس (PDF)]
 81. طراحی سیستم‌های تعبیه‌شده (پاییز ۱۳۸۸، دانشگاه اراک، کارشناسی) [سرفصل درس (PDF)]
 82. سیگنال‌ها و سیستم‌ها (پاییز ۱۳۸۸، دانشگاه صنایع و معادن ایران، کارشناسی) [سرفصل درس (PDF)]
 83. نظریه‌ی زبان‌ها و ماشین‌ها (پاییز ۱۳۸۸، دانشگاه تهران، کارشناسی) [سرفصل درس (PDF)]
 84. اصول میکروکامپیوترها (پاییز ۱۳۸۸، دانشگاه صنایع و معادن ایران، کارشناسی) [سرفصل درس (PDF)]
 85. طراحی و پیاده‌سازی کتابخانه‌ی دیجیتال (پاییز ۱۳۸۸، دانشگاه صنایع و معادن ایران، کاردانی) [سرفصل درس (PDF)]
 86. مدارهای منطقی دیجیتال (تابستان ۱۳۸۸، دانشگاه صنایع و معادن ایران، کارشناسی) [سرفصل درس (PDF)]
 87. هوش مصنوعی پیشرفته (بهار ۱۳۸۸، دانشگاه اراک، کارشناسی) [سرفصل درس (PDF)]
 88. مجموعه‌ها و سیستم‌های فازی (بهار ۱۳۸۸، دانشگاه اراک، کارشناسی) [سرفصل درس (PDF)]
 89. سیگنال‌ها و سیستم‌ها (بهار ۱۳۸۸، دانشگاه صنایع و معادن ایران، کارشناسی) [سرفصل درس (PDF)]
 90. نظریه‌ی زبان‌ها و ماشین‌ها (بهار ۱۳۸۸، دانشگاه تهران، کارشناسی) [سرفصل درس (PDF)]
 91. اصول طراحی کامپایلر (بهار ۱۳۸۸، دانشگاه تهران، کارشناسی) [سرفصل درس (PDF)]
 92. نرم‌افزارهای کاربردی در مهندسی برق (بهار ۱۳۸۸، دانشگاه صنایع و معادن ایران، کارشناسی) [سرفصل درس (PDF)]
 93. هوش مصنوعی (پاییز ۱۳۸۷، دانشگاه تهران، کارشناسی) [سرفصل درس (PDF)]
 94. نظریه‌ی زبان‌ها و ماشین‌ها (پاییز ۱۳۸۷، دانشگاه تهران، کارشناسی) [سرفصل درس (PDF)]
 95. سیستم‌های کنترل خطی (پاییز ۱۳۸۷، دانشگاه صنایع و معادن ایران، کارشناسی) [سرفصل درس (PDF)]
 96. اصول میکروکامپیوترها (پاییز ۱۳۸۷، دانشگاه صنایع و معادن ایران، کارشناسی) [سرفصل درس (PDF)]
 97. گرافیک کامپیوتری (پاییز ۱۳۸۷، دانشگاه صنایع و معادن ایران، کاردانی) [سرفصل درس (PDF)]
 98. طراحی و پیاده‌سازی کتابخانه‌ی دیجیتال (پاییز ۱۳۸۷، دانشگاه صنایع و معادن ایران، کاردانی) [سرفصل درس (PDF)]
 99. اصول طراحی کامپایلر (بهار ۱۳۸۷، دانشگاه تهران، کارشناسی) [سرفصل درس (PDF)]
 100. هوش مصنوعی (بهار ۱۳۸۷، دانشگاه اراک، کارشناسی) [سرفصل درس (PDF)]
 101. هوش مصنوعی پیشرفته (بهار ۱۳۸۷، دانشگاه اراک، کارشناسی) [سرفصل درس (PDF)]
 102. هوش مصنوعی (پاییز ۱۳۸۶، دانشگاه تهران، کارشناسی) [سرفصل درس (PDF)]
 103. هوش مصنوعی (پاییز ۱۳۸۶، دانشگاه شاهد، کارشناسی) [سرفصل درس (PDF)]
 104. نظریه‌ی زبان‌ها و ماشین‌ها (پاییز ۱۳۸۶، دانشگاه اراک، کارشناسی) [سرفصل درس (PDF)]
 105. ذخیره و بازیابی اطلاعات (پاییز ۱۳۸۶، دانشگاه اراک، کارشناسی) [سرفصل درس (PDF)]
 106. امنیت اطلاعات و شبکه (پاییز ۱۳۸۶، دانشگاه صنایع و معادن ایران، کاردانی) [سرفصل درس (PDF)]
 107. طراحی و پیاده‌سازی کتابخانه‌ی دیجیتال (پاییز ۱۳۸۶، دانشگاه صنایع و معادن ایران، کاردانی) [سرفصل درس (PDF)]
 108. کارگاه لینوکس (تابستان ۱۳۸۶، دانشگاه صنایع و معادن ایران، کاردانی)
 109. نظریه‌ی زبان‌ها و ماشین‌ها (بهار 1386، دانشگاه تهران، کارشناسی) [سرفصل درس (PDF)]
 110. ساختمان‌های گسسته (بهار ۱۳۸۶، دانشگاه اراک، کارشناسی) [سرفصل درس (PDF)]
 111. ذخیره و بازیابی اطلاعات (بهار ۱۳۸۶، دانشگاه اراک، کارشناسی) [سرفصل درس (PDF)]
 112. هوش مصنوعی (پاییز ۱۳۸۶، دانشگاه تهران، کارشناسی) [سرفصل درس (PDF)]
 113. طراحی سیستم‌های تعبیه‌شده (پاییز ۱۳۸۶، دانشگاه صنایع و معادن ایران، کاردانی) [سرفصل درس (PDF)]
 114. اصول طراحی کامپایلر (پاییز ۱۳۸۶، دانشگاه شاهد، کارشناسی) [سرفصل درس (PDF)]
 115. برنامه‌نویسی کنترل سیستم (پاییز ۱۳۸۶، دانشگاه صنایع و معادن ایران، کاردانی) [سرفصل درس (PDF)]
 116. نصب و راه‌اندازی سیستم‌ها (پاییز ۱۳۸۶، دانشگاه صنایع و معادن ایران، کاردانی) [سرفصل درس (PDF)]
 117. مدارهای منطقی دیجیتال (تابستان ۱۳۸۵ ، دانشگاه صنایع و معادن ایران، کاردانی) [سرفصل درس (PDF)]
 118. معماری کامپیوتر (بهار ۱۳۸۵، دانشگاه صنایع و معادن ایران، کاردانی) [سرفصل درس (PDF)]
 119. ریزپردازنده ۱ (بهار ۱۳۸۵، دانشگاه صنایع و معادن ایران، کاردانی) [سرفصل درس (PDF)]
 120. ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها (بهار ۱۳۸۵، دانشگاه صنایع و معادن ایران، کاردانی) [سرفصل درس (PDF)]
 121. برنامه‌نویسی کنترل سیستم (بهار ۱۳۸۵، دانشگاه صنایع و معادن ایران، کاردانی) [سرفصل درس (PDF)]
 122. نصب و راه‌اندازی سیستم‌ها (بهار ۱۳۸۵، دانشگاه صنایع و معادن ایران، کاردانی) [سرفصل درس (PDF)]
 123. معماری کامپیوتر (پاییز ۱۳۸۴، دانشگاه صنایع و معادن ایران، کاردانی) [سرفصل درس (PDF)]
 124. ریزپردازنده ۱ (پاییز ۱۳۸۴، دانشگاه صنایع و معادن ایران، کاردانی) [سرفصل درس (PDF)]
 125. برنامه‌نویسی کنترل سیستم (پاییز ۱۳۸۴، دانشگاه صنایع و معادن ایران، کاردانی) [سرفصل درس (PDF)]
 126. نصب و راه‌اندازی سیستم‌ها (پاییز ۱۳۸۴، دانشگاه صنایع و معادن ایران، کاردانی) [سرفصل درس (PDF)]
 127. اصول طراحی کامپایلر (پاییز ۱۳۸۴، دانشگاه تهران، کارشناسی، TA)
 128. اصول طراحی کامپایلر (بهار ۱۳۸۴، دانشگاه تهران، کارشناسی، TA)
 129. نظریه‌ی زبان‌ها و ماشین‌ها (بهار ۱۳۸۳، دانشگاه تهران، کارشناسی، TA)
 130. سیستم‌های عامل (بهار ۱۳۸۳، دانشگاه یزد، کارشناسی، TA)
 131. ریزپردازنده ۱ (بهار ۱۳۸۳، دانشگاه یزد، کارشناسی، TA)
 132. نظریه‌ی زبان‌ها و ماشین‌ها (بهار ۱۳۸۳، دانشگاه یزد، کارشناسی، TA)
 133. تحلیل و طراحی الگوریتم‌ها (بهار ۱۳۸۳، دانشگاه یزد، کارشناسی، TA)
 134. طراحی الگوریتم‌ها (بهار ۱۳۸۳، دانشگاه یزد، کارشناسی، TA)
 135. هوش مصنوعی (پاییز ۱۳۸۲، دانشگاه یزد، کارشناسی، TA)
 136. مدارهای منطقی دیجیتال (پاییز ۱۳۸۲، دانشگاه یزد، کارشناسی، TA)
 137. ساختمان داده‌ها (پاییز ۱۳۸۲، دانشگاه یزد، کارشناسی، TA)
 138. مقدمه‌ای بر مکاترونیک (بهار ۱۳۸۲، دانشگاه یزد، کارشناسی)
 139. تحلیل و طراحی الگوریتم‌ها (بهار ۱۳۸۲، دانشگاه یزد، کارشناسی، TA)
 140. طراحی الگوریتم‌ها (بهار ۱۳۸۲، دانشگاه یزد، کارشناسی، TA)
 141. ساختمان داده‌ها (پاییز ۱۳۸۱، دانشگاه یزد، کارشناسی، TA)
 142. ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها (پاییز ۱۳۸۱، دانشگاه یزد، کارشناسی، TA)