علاقه‌مندی‌ها

مطالعات و پژوهش‌های تخصصی

مطالعات و پژوهش‌های بنیادی و میان‌رشته‌ای

مطالعات تطبیقی در علوم استراتژیک، فلسفه و حکمت، فلسفه‌ی علم و اپیستمولوژی، فلسفه‌ی ذهن، فلسفه‌ی زبان، انسان‌شناسی، روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، زبان‌شناسی، تاریخ.

زمینه‌های هنری

خوشنویسی (خط نسخ عربی و ایرانی)، طراحی قلم، گرافیک، تصویرسازی.